SERVEIS

Servei integral d’arquitectura i disseny d’interiors

“Del primer contacte, el primer esbós fins al darrer detall.”

 

FASE 1_DISSENY CONCEPTUAL I ANÀLISI

Estudi previ o avantprojecte

| Assessorament professional especialitzat en disseny orientat al client.

| Direcció d’art i estil, concepció creativa i definició del concepte formal, estètic i funcional.

| Visita presencial, mesurament i assimilació de l’espai, aixecament de plànols, estat inicial 3d.

| Anàlisi briefing client, necessitats, inquietuds i recursos.

| Primeres propostes, croquis, opcions de distribució i volumetria.

| Ambientació escenogràfica, decoració o restyling de l’espai, en projectes bàsics.

| Valoració de la viabilitat tècnica i econòmica inicial del projecte.

 

FASE 2_ PROJECTE TÈCNIC

*Full d’encàrrec projecte, o contracte de prestació de serveis i pressupost d’honoraris professionals.

Projecte bàsic i executiu

| Construcció del model virtual i d’informació de l’espai o de l’edifici.(BIM Building Information Modeling).

| Redacció de el projecte bàsic, lliurament de plànols: planta i alçats 2d, esbossos i perspectives lineals del projecte 3d.

| Proposta de materials acabats i textures, estudi de color. (Moodboard)

| Infografia virtual 3d, imatges foto realistes render de les vistes més significatives.

| Projecte executiu, plànols i detalls constructius, definició de la qualitat dels materials, memòria d’acabats, requeriments tècnics i compliment normativa vigent.

| Projecte d’instal·lacions i d’il·luminació., climatització, acústica etc.

| Selecció del equipament del projecte, mobiliari, disseny industrial personalitzat.

| Coordinació amb el projecte del disseny gràfic i branding-marca o senyalització si és el cas.

| Estat d’amidaments, document resultat del projecte executiu per a la valoració definitiva del pressupost de referència de l’obra.

 

FASE 3_ DIRECCIÓ TÈCNICA OBRA

Direcció tècnica facultativa de l’obra:

| Planificació del calendari de construcció i de visites d’obra, indicacions al contractista o industrials dels treballs a realitzar i subministraments a lliurar en base als acords adoptats.

| Inspecció i control de qualitat en l’execució dels treballs, informes de qualitat materials i de l’estat de l’obra, actes de cada visita, llibre d’ordres-incidències, modificacions, acords i certificacions.

| Comunicació directa o remota i intermediació entre client, tècnics i contractista o equip d’industrials intervinents a l’obra.

 

ALTRES SERVEIS OPCIONALS

| Projecte de llicència d’obres, tràmits i permisos municipals.

| Comparativa prèvia de pressupostos de materials i subministraments, partides reals presentades finalment pel contractista o dels diferents rams d’industrials intervinents a l’obra i compra en les millors condicions per al client.

| Gestió econòmica, administració i control del pressupost de referència general.

| Control segons l’estat d’amidaments del projecte executiu.

| Tramitació encàrrec, si s’escau, d’estudi bàsic i coordinació de seguretat i salut.

 

COORDINACIÓ DEL CONTRACTISTA GENERAL O DELS INDUSTRIALS INDIVIDUALS

| Servei opcional de coordinació i planificació dels treballs a realitzar responsabilitat del contractista general o excepcionalment els industrials que intervenen en l’obra. Sense seguiment “in situ” de la casuística del dia a dia de l’obra, contemplant la comunicació directe o telemàtica per a consultes o dubtes que puguin sorgir.

Tipologia de projectes

 

ESPAIS PRIVATS I RESIDENCIALS
| Habitatges: cases, pisos, apartaments i espais d’ús privatiu i comunitari…
| Ambientació escenogràfica, decorativa o restyling de l’espai domèstic.

ESPAIS CORPORATIUS I INSTITUCIONALS, PÚBLICS I PRIVATS
| Seus socials, oficines, zones de treball, estudi i reunió, centres mèdics, coworking…

COMERÇ I TURISME
| Botigues de venda al detall, showrooms, presentacions…
| Ambientació d’establiments d’acord amb directius corporatives d’identitat (Brand Store)
| Aparadorisme i decoració.

RESTAURACIÓ, HOSTALERIA I ESPAIS D’OCI
| Hotels, restaurants, bars, cafeteries, sales d’espectacle, teatres, auditoris, discoteques…

ESPORT, TRANSPORT I NAVEGACIÓ
| Espais públics i privats, d’ús privatiu i comunitari, de jardins, piscines, espais destinats a la pràctica esportiva, estacions de transport, ports esportius…
| Interiorisme de mitjans de transport públics i privats, com ara trens, vaixells, avions…

ESPAIS CULTURALS
| Exposicions, museus, galeries, auditoris i esdeveniments especials.

ARQUITECTURA EFÍMERA I FIRES
| Recintes firals, estands, escenografies, platós…

PAISATGISME I ENJARDINAMENT
| Projectes integrals de paisatgisme i enjardinament, terrasses, pèrgoles, tendals, mobiliari exterior…
| Senyalització d’espais