MÈTODE DE TREBALL

BIM, Modelatge d’Informació de la Construcció

Assumim com a propis els interessos dels nostres clients davant dels diferents equips de treball intervinents en el projecte, professionals col·laboradors, tècnics especialistes, contractistes i equips d’industrials, amb el suport de les eines tecnològiques més modernes al servei de la arquitectura, el disseny i la construcció.

El BIM, Building Information Modeling és un sistema de gestió dels projectes i les obres de construcció basat en l’ús d’un model tridimensional virtual de l’edifici o espai que es relaciona amb bases de dades. El BIM permet produir i emmagatzemar tota la informació necessària per operar en les diferents fases del cicle de vida de les construccions dins els camps del disseny, l’arquitectura, l’edificació i l’enginyeria civil. La comprensió dels volums és fonamental per entendre espais complexos. Sovint és suficient fer una vista tridimensional en blanc i negre o visualitzar colors i textures amb un alt grau d’exactitud fotorealista.

Els models BIM s’obtenen a partir de la creació d’objectes amb els seus propis atributs que representen els elements constructius físics a gestionar o controlar posteriorment. Els objectes BIM de les maquetes virtuals poden estar connectats a registres de bases de dades i permeten emmagatzemar informació dels espais construïts, elements, materials i recursos econòmics i de tota mena.

La metodologia BIM permet que els agents del procés constructiu generin coneixement i el comparteixin en un entorn plenament col·laboratiu per fer més eficient el projecte i la seva materialització.

Gràcies a l’ús d’aquestes eines tecnològiques, els nostres clients gaudeixen d’una informació privilegiada i en temps real de com quedarà l’obra, amb el detall de tots els elements, materials i valoracions econòmiques, temps, etc. Evidentment, l’eina permet al constructor ajustar el pressupost al projectat.

Fases d’un projecte

Un projecte d’interiorisme comprèn un conjunt de fases progressives des de la part inicial creativa esbossada, a mida que es concreten els detalls fins a l’hora de confeccionar un pressupost per a la seva construcció. “Del primer contacte, el primer esbós fins al darrer detall”.

Fase 1_Disseny conceptual i anàlisi

Estudi previ o avantprojecte
Com a dissenyadors entenem el concepte creatiu i el seu llenguatge estètic com elements indissociables i íntimament lligats a la funcionalitat de cadascuna de les parts dissenyades i la distribució del conjunt de l’espai com a fonamentals en tot projecte d’arquitectura i interiorisme. En una primera fase s’inicien els treball preparatoris i les propostes per a la viabilitat tècnica del projecte, recollint al màxim les necessitats del client en les primeres reunions de contacte. És on es plasma l’essència formal del projecte abans de detallar-lo.

D’acord amb les característiques de l’espai, (visita presencial, mesures o dades prèvies), i el briefing de necessitats del client, l’assessorem i proposem diferents plantejaments formals i funcionals de la distribució i els discutim fins a arribar a l’opció adequada.

Opcionalment i quan el projecte ho requereix, acompanyem l’avantprojecte del que anomenem moodboard o tauler d’inspiració amb una primera composició de materials, complements, mobiliari, colors, pàtines i textures. Això ens ajudarà a imaginar molt més bé el llenguatge estètic i pràctic de la proposta.

Pel client, sovint poc familiaritzat en l’encàrrec de projectes, es tracta de fer una diagnosi prèvia de les possibilitats d´un espai, l’abast de les actuacions necessàries i així proposar solucions precises. Això ens ajuda moltíssim per la presa de decisions en ferm i, a partir d’aquí, definir amb més convicció el projecte en una següent etapa.

Fase 2_ Projecte Tècnic

Projecte bàsic
Amb l’avantprojecte aprovat podem concretar les característiques generals de l’obra, fent referència i justificant les principals solucions constructives. Elaborat, si és el cas, amb finalitats administratives per al tràmit de llicències i permisos d’obra, aquest inclou els plànols bàsics, d’estat inicial i proposta comparativa, essencials del projecte però sense entrar excesivament en profunditat en els seu detall.

Projecte Executiu
És com el manual d’instruccions detallat del projecte, on en què es concreten totes els elements que el conformen. Comprèn els plànols i la infografía necessària per a l’execució o construcció del projecte. Ens concentrem en la definició de tots els detalls: enderrocs, obra nova, , paviments, revestiments, instal·lacions, il·luminació, fusteria, tancaments, equipament, mobiliari, complements, d’entre d’altres, tot per a una precisa cotització del pressupost de construcció en base a un estat d’amidaments o llistat de tots els materials, definició d’acabats i treballs a realitzar.

De l’estat d’amidament es genera el pressupost de referència de l’obra, prèviament doncs, cal estimar els costos de producció i subministres i prendre múltiples decisions sobre quines actuacions i tipus d’acabats són possibles complint amb els requisits ,qualitat i estètica dels acabats, que marcaran la inversió del client en el seu projecte.

Cal evitar que un cop finalitzat el projecte executiu i acceptat el pressupost sorgeixin dubtes o canvis que poden alterar el bon desenvolupament de l’obra, cal tenir clar aquest aspecte a fi d’evitar imprevistos indesitjables.

Fase 3_ Direcció Tècnica

Direcció tècnica facultativa de l’obra
En un projecte d’interiorisme la direcció tècnica de l’obra és molt important. En aquesta fase és on cal materialitzar la construcció del projecte i fer-ne el seguiment. Contempla sobretot indicar al contractista els treballs a realitzar segons el projecte executiu i en la defensa dels interessos de el client, assegurant la qualitat de la seva execució i així evitar imprevistos i costos addicionals no contemplats en l’estat d’amidament i el corresponent pressupost de referència de l’obra.

Comptar amb un bon contractista o empresa constructora i garantir la qualitat de l’obra és de vital importància. Cal evitar el caos, que massa sovint és innat en el sector de la construcció, la desconfiança i tensions que això pot generar, amb la finalitat de que el procés d’obra no es compliqui i al cap i a la fi respongui, en tot moment, als interessos del client.

Pressupost de construcció, treballs i subministres
Un cop acceptat el pressupost, es dona inici a la seva construcció seguint la planificació de l’obra i la previsió temporal per a la seva execució. Aquesta planificació estableix un calendari d’actuacions i fites dins un camí crític. A part de les tasques de construcció cal integrar els subministres, de paviments, revestiments, sanitaris, encarregar el mobiliari a mida o demanar el mobiliari de marca, fins per exemple: la confecció de cortines. Tasques que requereixen previsió a causa dels dilatats terminis de producció i lliurament.